Statut

Rozdział I Przepisy Ogólne

§ 1

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową została ustanowiona na mocy oświadczenia fundatorów w formie aktu notarialnego w dniu 20 czerwca 1991 roku przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie – Rep. Nr A 12059/1991.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4

 1. Fundacja posiada status organizacji użytku publicznego.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w Statucie.
 3. Czas trwania Fundacji jest nie określony
 4. Fundacja dla wykonywania swoich zadań może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową – Warszawa oraz znakiem /logo/ Fundacji pośrodku, a także pieczęci podłużnej zawierającej nazwę, adres i telefon Fundacji.

 

Rozdział II Cele Fundacji oraz metody ich realizacji

§ 6

Celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży do 18 roku życia z terenu całego kraju, dotkniętym chorobami nowotworowymi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielanie takiej pomocy osobom do 25 roku życia, zwłaszcza w przypadkach gdy zachorowały one na chorobę nowotworową przed 18 rokiem życia. Decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego, wspierającego dziecko i jego rodzinę w trakcie i po leczeniu, a także ułatwiającego dzieciom i młodzieży w okresie remisji adaptację i integrację ze społeczeństwem i rówieśnikami,
 2. Organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci chorych, ich rodzeństwa i rodziców, mających zminimalizować skutki długotrwałego leczenia,
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych, umożliwiających powrót do szkoły i środowiska, nabycie kwalifikacji zawodowych itp.
 4. Organizowanie obozów /kolonii/ stymulacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży po chorobie nowotworowej, w których także mogą uczestniczyć ich rodzeństwo i rodzice,
 5. Pomoc finansową rodzinom dzieci i młodzieży, w tym w szczególności w pozyskiwaniu i zakupie leków i wyposażenia medycznego,
 6. Popularyzowanie i kształtowanie pożądanych postaw społecznych w stosunku do dziecka z chorobą nowotworową za pośrednictwem środków masowego przekazu i wydawnictwa własne,
 7. Wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej w realizowaniu prawidłowych form opieki nad dzieckiem chorym i jego rodziną,
 8. Udzielanie pomocy finansowej oraz w innych formach placówkom medycznym i rehabilitacyjnym,
 9. Wspieranie działań związanych z poszerzaniem wiedzy specjalistycznej lekarzy onkologów,
 10. Upowszechnianie wiedzy z zakresu onkologii wśród personelu medycznego, w tym lekarzy innych specjalności,
 11. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych oraz środków z zysku netto z działalności gospodarczej na realizację celów statutowych Fundacji,
 12. Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, działalności gospodarczej w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji;
 13. Podejmowanie wszelkich innych działań, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, które mogłyby służyć realizacji zadań statutowych Fundacji.

§ 8

Fundacja prowadzi swoją działalność statutową na podstawie rocznych planów opracowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Fundacji.

 

Rozdział III Majątek Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią:

 1. Fundusz założycielski, składający się z wkładów pieniężnych poszczególnych fundatorów wymienionych w notarialnym akcie założycielskim, w ogólnej kwocie 1 800 PLN (przed denominacją 18 000 000 zł) oraz wpłat członków Rady Fundacji,
 2. Ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację,
 3. Dobrowolne świadczenia, darowizny, spadki, zapisy pochodzące od osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak finansowe w złotych polskich oraz w innych walutach – niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa podmiotu dokonującego przysporzenia majątkowego,
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
 5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku posiadaniem przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego oraz dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. Inne wpływy.

§ 10.

 1. Fundacja prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, określoną w Załączniku nr 1 do Statutu. Szczegółowe formy i zakres tej działalności określa Zarząd Fundacji w formie uchwały
 2. Nadwyżki środków finansowych Fundacja może lokować na bankowych rachunkach terminowych oraz nabywać za nie obligacje lub inne papiery wartościowe.

§ 11.

 1. Majątek wymieniony w § 9 służy realizacji celów Fundacji, w tym także rozwojowi jej działalności gospodarczej, służącej powiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację działalności statutowej.
 2. Majątek Fundacji nie może być:
  – przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi te osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  – przekazywany na rzecz innych członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
  – wykorzystywany na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji,
  – przeznaczony na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 3. Rozporządzenie składnikami majątku trwałego może nastąpić w przypadku, gdy:
  – uzasadniają to cele statutowe Fundacji,
  – następuje ich naturalne zużycie,
  – ich utrzymanie zagraża Fundacji finansowymi stratami nieuzasadnionymi jej zadaniami statutowymi.
 4. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem.

§ 12

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, oraz podmiotami prawa handlowego, z którymi może zawiązywać spółki.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów są przeznaczone na realizacje wszystkich celów Fundacji, chyba, że ofiarodawcy określą cel, na który przeznaczyli darowiznę.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe, powiększone o koszty przyjęcia spadku.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Rada Fundacji liczy od 7 do 15 osób; w jej skład wchodzą osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które swoimi działaniami mogą przyczynić się do rozwoju Fundacji i przysporzenia jej korzyści.
 2. Rada Fundacji wybiera swoich członków spośród kandydatów o nieposzlakowanej opinii i liczącym się dorobku społecznym, zawodowym i naukowym, rekomendowanych przez Zarząd, członków Rady Fundacji lub składających we własnym imieniu akces do pracy w Radzie; kandydaci są zobowiązani złożyć oświadczenie o niekaralności.
 3. Wybór członków Rady następuje przy obecności nie mniej niż połowy jej członków bezwzględną większością głosów.
 4. Udział w Radzie Fundacji oraz wszystkie funkcje w niej sprawowane są honorowo.

§ 16.

 1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących, stanowiących Prezydium Rady Fundacji.
 2. Przewodniczący Rady podpisuje powołanie do pełnienia funkcji lub umowę o pracę z Prezesem Zarządu, ewentualnie umowę cywilnoprawną, w tym nieodpłatną
 3. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa 3 lata licząc od dnia wyboru.
 4. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie rzadziej niż raz na rok; w wyjątkowych przypadkach posiedzenie może być także zwołane na wniosek Prezesa Fundacji lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 5. Każdy członek Rady bierze udział w jej obradach osobiście i posiada jeden głos.
 6. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów;
 7. Bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków Rady, wymagają uchwały podejmowane w sprawach:
  1. Wyboru Prezesa Zarządu Fundacji;
  2. Zmiany statutu Fundacji;
  3. Likwidacji Fundacji.
 8. W obradach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego przedstawiciel; ponadto mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszone osoby lub przedstawiciele innych organizacji.

§ 17

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, a także ustalanie wynagrodzenia Prezesowi Zarządu oraz na jego wniosek pozostałym członkom Zarządu, przyznawanie nagród Zarządowi Fundacji;
  2. Uchwalanie kierunków działalności Fundacji oraz zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych opracowanych przez Zarząd;
  3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu;
  4. Udzielanie Zarządowi absolutorium za jego działalność w roku sprawozdawczym;
  5. Podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji;
  6. Zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących nabywania lub zbywania nieruchomości, akcji lub udziału w spółkach;
  7. Wybór nowych członków Rady Fundacji oraz podejmowanie uchwał o zmianach w składzie Rady Fundacji;
  8. Zatwierdzanie regulaminów określających zasady i tryb funkcjonowania oraz współdziałania organów Fundacji.
 2. Rada Fundacji może:
  1. Przyznawać wyróżnienia honorowe osobom zasłużonym dla Fundacji;
  2. Nadawać tytuł honorowego członka Rady Fundacji osobom szczególnie dla niej zasłużonym; tytuł ten nie zobowiązuje osoby wyróżnionej do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji ani nie nadaje jej uprawnień przysługujących członkom Rady.
  3. Szczegółowe kompetencje Rady Fundacji oraz zasady organizacji jej pracy określa regulamin pracy Rady.

§ 18

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wyniku:
  1. Podjęcia uchwały o skreśleniu Fundatora lub członka Rady na skutek jego działania na szkodę Fundacji lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w 3 kolejnych posiedzeniach Rady ;
  2. Złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady;
  3. Śmierci członka Rady.
 2. Członkowi Rady powołanemu do Zarządu Fundacji przysługuje prawo powrotu do Rady po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie.

§19

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  – zarządza majątkiem Fundacji;
  – organizuje działalność Fundacji, w tym także funkcjonowanie jej biura;
  – przyjmuje darowizny, spadki, zapisy;
  – przygotowuje plany działalności Fundacji i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Fundacji;
  – przedstawia Radzie Fundacji corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji za ubiegły rok, w terminie do 15 maja następnego roku.
 2. Zarząd Fundacji działa pod kierownictwem Prezesa. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 osób.
 3. Prezes Zarządu ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych przy realizacji działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.
 5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Fundacji.
 6. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień oraz zasady współpracy członków Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu, zatwierdzony uchwałą Rady Fundacji.

 

Rozdział V. Przepisy końcowe

 

§ 20.

 1. Dla pełniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją, mającą siedzibę na terenie kraju.
 2. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji bezwzględna większością głosów na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się Fundacji protokołu ustaleń dotyczącego statutu połączonych Fundacji, podstaw majątkowych, zobowiązań oraz form realizacji celów Fundacji.
 3. Połączenie Fundacji następuje przy zachowaniu przepisów o utworzeniu fundacji.

§ 21.

Zmiana statutu nie może zmienić celów Fundacji.

§ 22.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonego na realizację jej celów.
 2. Likwidacja Fundacji z powodu określonego w ust. 1 następuje, gdy dalsze działanie Fundacji prowadziłoby do jej niewypłacalności.
 3. Pozostały po likwidacji Fundacji majątek zostaje przeznaczony na realizację celów, którym służyła Fundacja.
 4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej ¾ jej członków.