Subkonta

Odwołując się do solidarności społecznej i wielkiego serca ludzi niosących pomoc, kierując się dobrem dzieci doświadczonych przez chorobę nowotworową oraz rozumiejąc sytuację ich rodzin, Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową od lat udostępnia konto Fundacji w celu tworzenia imiennych subkont dla potrzebujących wsparcia finansowego dzieci.

Dokumenty do pobrania:

KARTA DROGOWA – PLIK PDF

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW – PLIK PDF

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KONTA FUNDACJI
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udostępniania przez Fundację „Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową” zwaną dalej „Fundacją” swojego konta bankowego na rzecz dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową (zwanych dalej „Podopiecznymi”), dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie oraz refundacji wydatków ze zgromadzonych na subkoncie środków finansowych.
 2. Udostępnienie konta polega na utworzeniu na koncie Fundacji subkonta dla określonego Podopiecznego Fundacji, opatrzonego jego imieniem i nazwiskiem.

§  2

 1. Fundacja udostępnia subkonto bezpłatnie.
 2. Fundacja ponosi koszty obsługi subkonta.
 3. Odsetki od zgromadzonych na subkoncie środków przeznacza się na cele statutowe Fundacji.
 4. Zgodnie z zapisem § 6 Statutu Fundacji, subkonto jest prowadzone na czas leczenia onkologicznego, do ukończenia 18-go roku życia, a jeśli leczenie trwa nadal – do 25-go roku życia Podopiecznego.
 5. Po zakończonym leczeniu onkologicznym subkonto może być prowadzone nadal w przypadkach konieczności rehabilitacji bądź leczenia następstw przebytej choroby onkologicznej, jednak nie dłużej niż do 25-go roku życia Podopiecznego.

 § 3

 1. Subkonto uruchamiane jest po zawarciu z Opiekunem Podopiecznego, tj. osobą uprawnioną do reprezentowania Podopiecznego lub pełnoletnim Podopiecznym, tj. do 25 roku życia i bez własnych źródeł utrzymania, „Porozumienia o udostępnieniu konta’’ zwanego w dalszej części Regulaminu Porozumieniem. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Porozumienie podpisywane jest z Podopiecznym, ma on obowiązek wskazania w nim Opiekuna, który jest uprawniony do reprezentowania go w kontaktach z Fundacją.
 3. Zawarcie Porozumienia wymaga formy pisemnej i następuje na przedłożonym przez Fundację formularzu, o którym mowa w ust. 1.
 4. Jako Opiekun Porozumienie z Fundacją zawiera tylko jedna osoba. W przypadku rodziców – jedno z nich.
 5. Opiekun zobowiązuje się do zapoznania darczyńców z treścią zawartego Porozumienia.

 § 4

 1. Subkonto jest udostępniane na celowe wpłaty określone w Porozumieniu.
 2. Środki zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w § 2 zawartego Porozumienia i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 § 5

 1. Warunkiem utworzenia subkonta dla Podopiecznego jest:
  • złożenie aktualnego zaświadczenia z onkologicznego zakładu leczniczego o prowadzonym leczeniu,
  • określenie celów zbiórki środków finansowych,
  • złożenie dokumentów związanych ze wszelkimi formami pozyskiwania środków np. ulotek, listów itp. Schemat ulotki winien zawierać następujące dane:
  1. imię, nazwisko i wiek Podopiecznego (można również umieścić zdjęcie – wg życzenia),
  2. określenie celu zbiórki,
  3. podanie dokładnego adresu Fundacji, numeru konta bankowego oraz hasła, którym jest imię i nazwisko Podopiecznego.
 2. W razie potrzeby Fundacja zapewnia pomoc w zredagowaniu ulotki, w oparciu o którą będą pozyskiwane środki.

 

§ 6

 1. Pozyskiwanie środków na wyodrębnione subkonto należy do Opiekuna i Podopiecznego. Opiekunowie są zobowiązani organizować, we własnym zakresie i własnymi środkami, gromadzenie funduszy w ramach indywidualnych apeli.
 2. Fundacja nie uczestniczy w gromadzeniu środków na konkretne subkonto.

§ 7

 1. Refundacji mogą podlegać wydatki poniesione na ochronę zdrowia, rehabilitację i inne związane z procesem leczenia Podopiecznego, takie jak:
 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Opiekuna lub Podopiecznego, a przekraczające stan subkonta.

 § 8

 1. Decyzję o przyznaniu refundacji w oparciu o niniejszy Regulamin podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Refundacja może być dokonana tylko po uprzednim złożeniu w sekretariacie Fundacji oryginałów rachunków, faktur, biletów za przejazdy komunikacji miejskiej, PKP, PKS, kart drogowych itp., wraz z wypełnionym formularzem ,,Zestawienie rachunków dotyczących leczenia Podopiecznego’’.
 3. Refundacji podlegają tylko takie rachunki (faktury VAT), bilety za przejazdy komunikacji PKP i PKS, karty drogowe dokumentujące korzystanie z własnego środka transportu itp. (bilety za przejazdy oraz karty drogowe muszą być podstemplowane przez placówkę leczącą Podopiecznego), które na odwrocie opisane są w sposób precyzyjny tj. zawierają zapis: „proszę o refundację kosztów zakupu wymienionych w rachunku/fakturze z wpłat zgromadzonych na subkoncie mojego dziecka/podopiecznego”, jak również czytelny podpis Opiekuna zawierającego Porozumienie. W przypadku, gdy Porozumienie podpisał Podopieczny, dyspozycję o uruchomieniu środków z subkonta (na odwrocie rachunku) podpisuje On lub wskazany w zawartym Porozumieniu Opiekun.
 4. Honorowane będą rachunki z danego roku kalendarzowego – zgodnie z rokiem obrotowym w rachunkowości.
 5. Nabywcą faktury winna być Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, 01-849 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 47, NIP 118-05-47-811, z wyszczególnieniem imienia i nazwiska Podopiecznego.
 6. Refundacja następuje tylko do wysokości środków znajdujących się aktualnie na subkoncie Podopiecznego. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że koszty leczenia Podopiecznego w kraju lub za granicą mogą być sfinansowane wyłącznie do wysokości kwoty aktualnie znajdującej się na subkoncie Podopiecznego.
 7. Zwrot poniesionych kosztów dokonywany jest w terminie do 14 dni od złożenia prawidłowo opisanych i podpisanych dokumentów zgodnie z ust. 3.
 8. Formę refundacji poniesionych kosztów (przelew na rachunek bankowy lub drogą pocztową) określa Opiekun w formularzu „Zestawienie rachunków dotyczących leczenia Podopiecznego”.
 9. W siedzibie Fundacji w formie gotówkowej mogą być dokonywane zwroty nieprzekraczające 1000 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc) jednorazowo.
 10. Z subkonta nie będą pokrywane wydatki nieudokumentowane. Fundacja może również odmówić wykonania operacji finansowej na subkoncie Podopiecznego, jeśli przedstawione rachunki, faktury VAT lub polecenia Opiekuna budzą wątpliwości co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości.

 § 9

 1. Opiekun oraz Podopieczny mogą uzyskać informacje o stanie subkonta w każdy dzień roboczy w godzinach 10.00 – 17.00.
 2. Informacje te udzielane są jedynie Opiekunowi oraz Podopiecznemu, bądź osobie pisemnie przez nich upoważnionej.

 § 10

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych, Fundacja nie udostępnia Opiekunowi ani Podopiecznym danych darczyńców.

 § 11

Środki zgromadzone na subkontach przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu mogą być wydatkowane wyłącznie na cele określone w zawartych wcześniej Porozumieniach.

§ 12

W przypadkach losowych (np. śmierci Podopiecznego) i określonych w § 2 ust. 4 i 5, podpisujący Porozumienie wyraża zgodę na przekazanie niewykorzystanych środków zgromadzonych na subkoncie na cele działalności statutowej Fundacji.

§ 13

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkować będzie rozwiązaniem Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W przypadku rozwiązania Porozumienia (z powodów określonych w § 13) środki pieniężne znajdujące się na subkoncie Podopiecznego przeksięgowane będą na przychody statutowe Fundacji.

§ 15

W zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z celami statutowymi Fundacji, zastosowanie mają ustawa o Fundacjach oraz Statut Fundacji.

§ 16

Regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2016 r.

 

Zał. 1 Formularz „Porozumienie o udostępnieniu konta”.