Sprawozdania za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022

Informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat kalkulacyjnych

Bilans