Sprawozdania za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013
Informacja dodatkowa 2013
Rachunek zysków i strat kalkulacyjny 2013
Bilans 2013